Good mathematics students

I just got a message from my colleagues at NYU mentioning that some undergraduates have done well in a certain math contest. Their names are Ruihan Yang, Fangyuan Liu, Chang Li, Ximing Cheng, Suru A, Wentao Zo, Dong Hyun Kim, Priyesh Chakraborty, Tianrui Xu, Shibei Guo, Jaewoo Chang, Ritvik Joshi, Jiadai Xia, Zhihao Tang, Yunji Wu, Aiwen Xu, Siqing Zhang, Zian Chen, Junlin He, Yucheng Wang, Zhijian Yang, Yi Yin, Zijia Lu, Yue Ying Zhang, Junlin Liu, Ziyi Tang, Shiyu Zhang, Pengcheng Han, Weiyi Lu, and Zhengxu L.

[12 April 2017]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s